zondag 18 juli 2010

Retraite

Biekorf 2010-2 - De retraite (of geestelijke afzondering) zou ontstaan zijn circa 1739 en werd voor het eerst in de praktijk gebracht door de jezuïeten. De redemptoristen hadden speciale retraitehuizen die druk bezocht werden. Retraites werden massaal gevolgd en hun invloed voor de religieuze geschiedenis van ons volk is niet te onderschatten. Nu zijn retraites zeldzaam.
Wanneer deden de retraites hun intrede in onze gewesten en bestaat daar literatuur over? - L.V.A.

> Antwoord door Kurt Priem in Biekorf 2010-3, p. 329-330.

Vigor in Veurne

Biekorf 2010-2 - Van de Vlaamse kapucijnen in het ancien régime kozen er slechts drie de kloosternaam Vigor, allen in de 17de eeuw (pater Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, dl. VII, De Vlaamse religieuzen, Antwerpen, 1952, nrs. 4540-4542). Twee van die drie, beiden behorend tot de hogere kringen, kwamen uit Veurne. Blijkbaar was de naam daar populair: in diezelfde eeuw werden ook de bekende schilders Vigor Boucquet en Vigor van Heede er geboren.
Hoe komt het dat die voornaam precies in Veurne zo vaak voorkomt? Of waar werden nog Vigors geboren? En verdween die populariteit in de 18de eeuw? - J. Jore

Kerstdagkaars in Kortemark

Biekorf 2010-2 - De aangifte uit 1818 aan de gouverneur te Brugge deelt onder Kortemark mee dat destijds, dus vóór de Franse Revolutie, het leengoed te Donckerstraete de verplichting had ieder jaar met Kerstmis in de kerk van Kortemark une chandelle d’une demi livre de la cire jaune te offeren.
Staan we hier voor een oude leenverplichting, die in latere tijden als bizar en eigenaardig ervaren werd, of was dit een gebruik dat ook nog elders in onze streken voorkwam? - L.V.A.

Werklieden van de 'Droogenboom'

Biekorf 2010-2 - In 1788 was ene Jacobus Pacquet gepreposeerden tot de directie van de werklieden van de Droogenboom ter caeye van de stad Oostende. Zij stonden in voor het vervoer van geloste waren naar de magazijnen. Is er meer gekend over die Droogenboom? - M.L., Brugge

Keurbroeders van Veurne

Biekorf 2010-2 - In de jaren 1781 en 1782 werden vele internationale handelaars (uit Ierland, Engeland, Frankrijk, Zweden) ingeschreven als keurbroeder te Veurne (althans volgens ‘Les étrangers en West-Flandre’, Receuil 6 van de Tablettes des Flandres, Brugge, 1956). Waren dit handelaars uit Duinkerke die wilden profiteren van de neutraliteit van de Oostenrijkse Nederlanden? Waarom verkozen zij Veurne boven bvb. Oostende? Hebben zij effectief in Veurne verbleven en zijn er behalve die inschrijvingen nog andere sporen van hun aanwezigheid te vinden? - P.D.B.

Haute passe

Biekorf 2010-2 - In 1394 maakte ridder Filips de Visch zijn testament op (Cartulaire de l’abbye (…) Loo, ed. L. VAN HOLLEBEKE, Brussel, 1870, p. 84-86). Daarbij bedacht hij een reeks kerkelijke en liefdadige instellingen. Volgend op schenkingen aan de kerk en aan de dis van Lo, en voor schenkingen aan de vier orden en de Brielkerk van Ieper, vermeldt zijn laatste wil 4 sch. ten Hauten Passe.
Welke instelling wordt met dit erg kleine legaat bedoeld? - J. Van Acker

Een rosule

Biekorf 2010-2 - In een visserijreglement te Deinze uit 1547 staat de volgende zinsnede: elcken visscher … sal vermoghen te hebbene, 32 balnetten, 8 mutsen ofte claernetten, twee rosulen, 1 cruysnette, 1 inghel roe …
Is een rosule een soort visnet? Het woord rosule ontbreekt in het MNW en het WNT. We vonden rosule ook in geen enkele dialectwoordenboek terug. - Dr. Luc Goeminne, Astene-Deinze

Een jaar en zes weken

Biekorf 2010-2 - In het testament van Pauwel Cobrysse uit 1675 staat gestipuleerd dat na zijn overlijden in het klooster van de Colettienen te Brugge alle dagen een mis moest gecelebreerd worden gedurende een jaer en ses weken. Dit kwam overeen met de officiële rouwtijd, maar die duur kwam in de Nederlanden ook voor bij het toekennen van poorterschap, uitvoering van vonnissen, regeling van verkopingen, sterfhuis, verjaringstermijnen, etc... Waarom exact een jaar en zes weken en sinds hoelang werd deze termijn gebruikt? - Peter De Baets

Edouard Vermandere, componist

Biekorf 2010-2 - Edouard Vermandere, koste-organist te Ardooie in het midden van de 19de eeuw, was in het pensionaat van de H. Familie van Tielt professeur de piano pendant de longues années. Il a composé beaucoup de chants religieux, la musique de beaucoup de drames et chants de fête.
Waar is er over deze vruchtbare componist iets te vinden? Werden zijn composities ooit uitgegeven? - L.V.A.

Bollen en ommelopen

Biekorf 2010-1 - In de staat van goed van de Brugse poorter François de Waerdt, opgemaakt in 1576, staan grote voorraden (verschillende dozijnen) bollen, ommelopen en vellen opgesomd (BRUGGE, Stadsarchief, Staten van Goed, eerste reeks, 142). Wat zijn bollen en ommelopen?
Het beroep van De Waerdt is niet bekend. De vellen kunnen verwijzen naar een vellenploter of een bonthandelaar. - Yvette Kemel

Slavenberg

Biekorf 2010-1 - Volgens de kerkrekening 1625-26 van de kerk van Sint-Hilonius in Izegem, stond er in die kerk een slavenberg. Wat was dat? - L.V.A.

Vlaamse zusters in Alcãntara

Biekorf 2010-1 - De Portugeze auteur en Nobelprijswinnaar José Saramago laat in zijn historische roman Memoriaal van het klooster uit 1982 kleurrijke broederschappen optrekken in het 18de- eeuwse Lissabon. Middenin een lange opsomming, ook “die van Onze-Lieve-Vrouw van Vertroosting van de Vlaamse zusters uit Alcântara”. Klopt deze verwijzing en wie waren dan deze Vlaamse kloosterzusters uit Alcântara (in Extramadura, op de Spaans-Portugese grens) in de 18de eeuw? - Ludo Vandamme

Izegemse beeldhouwers

Biekorf 2010-1 - In de Roeselaarsestraat te Izegem woonder er in 1826, in de huisnummers 40 en 41, twee beeldhouwers naast elkaar, vermoedelijk schoonbroers. Het waren Jean Baptiste Cryt (52 jaar oud), gehuwd met Marie Blondeel, en Joannes Blondeel (38 jaar oud), gehuwd met Serafine Deprez.
Is er ergens beeldhouwwerk van beiden bekend? En bewerkten zij hout of steen? - L.V.A.

De herbergnaam 'De Kieckauwe'

Biekorf 2010-1 - Te Gottem wordt in 1779 een herberg vermeld die als teeken uythangt de Kieckkauwe. Bij De Flou komt dit woord niet voor.
Wat is de betekenis? Een vogelnaam? - Dr. Luc Goeminne

Rafaël Torius

Biekorf 2010-1 - Rafaël Torius, afkomstig van Belle in Frans-Vlaanderen, zou in de Nederlanden de eerste publicatie uitgegeven hebben over de tabak (Hymnus tabacci, Utrecht, 1644). Zie L.P. Vandewiele, Geschiedenis van de farmacie in België (1981), p. 90.
Wat is er hierover bekend? - L.V.A.

Broers-pastoors op één parochie

Biekorf 2010-1 - Petrus de Coester, oud-kapucijn (1746-1812), was onderpastoor in Zuidschote (1802-1803), waar zijn jongere broer Franciscus Emanuel de Coester pastoor was (1753-1820), schrijft pater Hildebrand (De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, dl. VII, De Vlaamse religieuzen, Antwerpen, 1952, nr. 1274).
Kwam het nog voor dat broers samen een parochie bedienden? Of wou het bisdom dit vermijden en is dit een uitzondering, te wijten aan de bijzondere tijdsomstandigheden? - J.V.A.

Zit- en kijkplaatsen bij processies en stoeten

Biekorf 2010-1 - Wanneer een processie of stoet door de straten trekt, zijn de bewoners van de huizen langs het parcours er vaak als de kippen bij om dagjestoeristen zitplaatsen tegen een vergoeding aan te bieden. Voor veel evenementen huren kijklustigen ook een raampositie om een goed zicht op het gebeuren te hebben. Maar sinds wanneer bestaan dergelijke praktijken eigenlijk? In Biekorf, 1999, p. 543, wordt een Brugse vermelding uit 1586 gepubliceerd. Was dat elders ook zo? En werd er opgetreden door de burgerlijke overheden, b.v. om misbruiken tegen te gaan? Of misschien door de kerk, b.v. gekant tegen een commerciële exploitatie van een religieuze manifestatie? - J. Jore

Auteur en tekenaar Lari

Biekorf 2010-1 - In 1915 verscheen er bij drukkerij Bouchery (Hopland 22, Antwerpen) een IJzer-Atlas, uitgegeven door het dagblad Antwerpsche Tijdingen. Het formaat was ongewoon: h. 27 cm, br. 41 cm., 39 blz.
Dit boek bevat tekst over het verleden van de IJzerstreek en Frans-Vlaanderen en is geïllustreerd met tekeningen door een Lari. Ook de tekst zou van zijn hand zijn. Wie was deze auteur en tekenaar? - L.V.A.

Kiezen met bonen

Biekorf 2010-1 - Bij de kapucinessen van Sint-Omaars kon in 1632 bij betwisting over aanvaarding van novicen overgegaan worden tot stemming: "sullen sy hunne voisen gheven door secrete scrutin oft lotinge met witte ende swerte boontiens". Zijn nog dergelijke voorbeelden van stemmen met gebruik van witte en zwarte bonen gekend? Zijn nog andere gebruiken
bij stemming gekend? Peter De Baets

De plaatsnaam Tateroel

Biekorf 2010-1 - Te Kruishoutem vonden we in 1577 de plaatsnaam Tateroel voor een stuk land van 5 vierendelen (1,8 ha). Te Moortsele bij Denderwindeke bestond er in 1434 een goed Ten Tateroele. In het Woordenboek der Toponymie van Karel De Flou komt dit woord niet voor.
Wat is de betekenis van deze plaatsnaam? Een vogelnaam? - Dr. Luc Goeminne

Oostends konijn

Biekorf 2009-4 - Take a small Ostend rabbit, begint een recept voor petites caisses à la Furnes, dat opgenomen is in “The Belgian cook-book” van Brian Luck. De Britse auteur publiceerde dit in 1915 op basis van allerlei recepten die Belgische vluchtelingen opgestuurd hadden. Oostendse soep, Blankenbergse beef en lever op de manier van “Le Panier d’Or” uit Brugge, zijn enkele recepten die naar West-Vlaanderen verwijzen.
Wat wordt precies bedoeld met het Oostendse konijn? Volgens het recept werd het gekookt, waarna het vlees koud gepresenteerd werd in een witte saus, fijngesneden en vermengd met hesp en gekookte eieren. Wat maakte net “het Oostendse konijn” hiertoe geschikt? En is dit een Veurns recept? - Jan Van Acker

Gheeraerts-bloemen

Biekorf 2009-4 - In Le Beffroi (1863, p. 320) staat het verhaal van de kruisreliek te Zande. Die werd uit het Heilig Land, meegebracht door ene Gerard Clement, die de reliek genaaid (!) had in zijn onderbeen. Toen Clement
te Zande aankwam, begon zijn been te bloeden. Op plaatsen waar zijn bloed gevallen was, groeiden (tot in 1863?) Gheeraerts-bloemen, petites fleurs blanches à coeur rouge, enkel te vinden te Zande en niet te verplanten. Welke plant was dat? - Herman Hauwaerts

Cricket in Vlaanderen

Biekorf 2009-4 - Recent werd beweerd dat het oer-Engelse cricket zijn wortels heeft bij geïmmigreerde wevers uit Vlaanderen. De oudste vermelding van het woord cricket komt nl. voor in het gedicht “The image of ipocrisie” van John Skelton uit 1533, waarin hij van leer trekt tegen wevers van Vlaamse oorsprong die vanaf de 14de eeuw naar Engeland gemigreerd waren: O lorde of Ipocrites, Now shut vpp your wickettes, And clape to your clickettes, A! Farewell, kings of crekettes. Deze hypothese zou aan kracht winnen indien in Vlaanderen een balspel, vergelijkbaar met het cricket, zou bestaan hebben. Wie weet hier meer over? - Peter De Baets

Plunderende soldaten in Poperinge

Biekorf 2009-4 - Bij de plundering van Poperinge door de Franse soldateska in 1793 dienden de inwoners bij het stadsbestuur een schadeklacht in voor de gestolen of kapotgeslagen goederen. Veel van wat hier wordt opgesomd is mij onduidelijk: brandt-olie ( was het raapzaadolie of koolzaadolie ?), breneer-ijser, coovelange, grote dobbel brouitte (heeft niets te maken met het Fr. brouette), koperen doos met ficileen, begerne ijser, nagels en berginnen, met welke brandstof werkte een chalumeau? aveau en naveau (groenten ?), caswat-slooten, theygel sope. Wie helpt verklaren? Franz Denys

Gastenkamer in een herberg

Biekorf 2009-4 - In 1788 werd de logeerkamer of slaapkamer in een herberg te Sint-Laureins, nadat de gast zich terugtrok op de kamer, achter hem afgegrendeld volgens des landts gewoonte (Van Walleghem, 1788, p. 47). Was dit zo? Werden gasten als het ware opgesloten? - Peter De Baets

Beeldhouwer August Derre

Biekorf 2009-4 - Wie weet iets meer over de Brugse beeldhouwer Auguste Derre? Waar wordt werk van hem bewaard. In juni 1840 exposeerde hij met twee van zijn marmeren beelden ( une femme couchée en un enfant couché) op een grote tentoonstelling die door de Brugse kunstacademie in Brugge werd georganiseerd? - B.

Witte klakken in Ieper

Biekorf 2009-4 - In Ieper was een tijdlang een Société der “witte klakken” actief. Wie weet meer over een vereniging van “witte klakken” te Ieper voor de Eerste Wereldoorlog? - M.L.

Edouard Vermandere, componist

Biekorf 2009-4 - Edouard Vermandere, koster-organist te Ardooie is het midden van de 19de-eeuw, was in het pensionaat der H. Familie van Tielt professeur de piano pendant de longues années. Il a composé beaucoup de chants religieux, la musique de beaucoup de drames et chants de fête.
Waar is er over deze vruchtbare componist iets te vinden? Werden zijn composities ooit uitgevoerd? - L.V.A.

Kerstdagkaars in Kortemark

Biekorf 2009-4 - De aangifte uit 1818 aan de gouverneur te Brugge deelt onder Kortemark mee dat destijds (dus vóór de Franse Revolutie) het leengoed te Donckerstraete de verplichting had ieder jaar met Kerstmis in de kerk van Kortemark une chandelle d’une demi livre de la cire jaune te offeren.
Staan we hier voor een oude leenverplichting, die in latere tijden als bizar en eigenaardig ervaren werd, of was dit een gebruik dat ook nog elders in onze streken voorkwam? - L.V.A

De kwaliteit van Brugse zeep

Biekorf 2009-4 - De Brugse zeepzieders dienden ca. 1569 het hoofd te bieden aan import van zeep uit Amsterdam. Dit werd verklaard omwille dat de zeepe van Amstelredam beter es ende meer uuteworpt dan de zeepe alhier gestooct ende ghemaect. Wat was in die tijd het recept om zeep te maken en wat hadden Amsterdamse zeepzieders voor op hun Brugse collega’s? - Ludo Vandamme

Een verdronken kapucijn in Kortrijk

Biekorf 2009-3 - De kapucijn Marcellinus II van Gent zou zich op 17 mei 1780 in volle dag in de Leie verdronken hebben, omdat hij naar het klooster van Gent moest verhuizen, schrijft pater Hildebrand (De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, dl. VII, nr. 3252).
Ongetwijfeld moet dit in de stad voor de nodige ophef gezorgd hebben en in de pers aandacht gekregen hebben. Is hierover meer bekend? - J. Jore

Sint-Barbele camerken

Biekorf 2009-3 - Rik Castelain beschrijft in één van zijn boeken (Boeren en burgers, p. 33) de inboedel van enkele rijkere huizen, onder meer van de hotel-herberg ‘De Gouden Leeuw’ op de markt van Oudenaarde in 1541. Er zijn een tiental kamers, onder meer een kamer dat in de boedelbeschrijving wordt aangeduid als St. Barbele camerken. Wat is de betekenis hiervan? Wie heeft dit nog aangetroffen in boedels? - L.V.

Pierlapont

Biekorf 2009-3 - Pierlapont is een straatnaam in de gemeente Loppem. De straat mondt uit t.h.v. het hoevehotel ‘Hof ter Pierlapont’. Wat betekent eigenlijk Pierlapont? - Andreas Leenknecht, Menen

Bommelaerskonte

Biekorf 2009-3 - "Hij is van Bommelaerskonte" wordt in Veurne-Ambacht nog gezegd in de betekenis van 'van ergens onbepaalds, ver weg. Vanwaar komt deze uitdrukking? - J.V.A.

Moerdijkse maat

Biekorf 2009-3 - Op 13 april 1780 kocht Zevekotenaar Frans Dejonghe van Pieter Jacobus Termote de Stampkotmolen in Eernegem. Deze molen lag niet zo ver van de Moerdijk, een wijk op de grens van Moere en Eernegem die ontstond op de plaats waar de Moerdijkvaart overging in de Moerdijkbeek en niet meer bevaarbaar werd. Op de wijk floreerde een handel in mest die vanuit Oostende met bootjes werd aangevoerd en van hout, onder meer uit Wijnendalebos, dat naar Oostende werd gebracht. In het koopcontract voor de molen is sprake over thaillie van houtte in fagooten moerdykxsche gause. Is er meer geweten over die Moerdijkse maat? - Koenraad Vandenbussche, Eernegem

Op soldatenknopen lopen

Biekorf 2009-3 - "Hij loopt op soldatenknopen", hoorde ik te Veurne in 2007, in de betekenis van: 't gaat moeizaam, 't gaat traag. Vanwaar komt deze uitdrukking en waar komt ze nog voor? -J. Jore

Sacra embrylogia

Biekorf 2009-3 - De Ieper drukker Thomas Walwein drukte rond 1775 het boek Sacra embryologia van de Italiaanse auteur Franc. Emmanuele Cangiamila. Dit boek is nu bijzonder zeldzaam. Wie kent het boek? Gaat het om een vroedkundig handboek of is het een theologisch traktaat? En hoe komt zo’n Latijnse titel bij Walwein in Ieper terecht? - M.L

Wenduinse visserij

Biekorf 2009-3 - Prudens Verduyn schrijft in zijn Geschiedenis van Wenduyne (Wenduine, 1960, tweede editie) p. 78 dat de karmeliet Jan Marcx, pastoor vervolgens calvinistisch predikant in Wenduine op het einde van de 16de eeuw wellicht naar Engeland is uitgeweken. Verduyn (of de bewerkers van de tweede editie) zeggen dat Marcx documenten verzamelde over de Wenduinse visserij, dat hij daar aantekeningen over schreef, en dat deze nota’s onlangs (kort voor 1960?) in Engeland werden teruggevonden. Waar bevinden die nota’s en is er iemand die ze heeft kunnen inzien? - Ludo Vandamme

Veurneling en Oostendeling

Biekorf 2009-3 - Het Morgenblatt für gebildete Stände, jaargang 31, geredigeerd door Wolfgang Menzel, wijdde de gehele aflevering 32 van 29 maart 1837 aan de vorming van familienamen. Namen op ‘-aar’ en op ‘-ing’, waarbij als voorbeelden Wafelaer, Donkelaer en Mechelynck gegeven worden, zijn zeldzaam, schrijft het blaadje: “die lezte Art gehört nach Westflandern, wo man aus jedem Orte durch angefügtes -ing ein persönlichen Namen bilden kann, z.B. Veurneling, einer von Veurne, Ostendeling, einer von Ostende u. dgl.”.
Werden Veurneling en Oostendeling toen echt gebruikt? Nu is dit steeds Veurnaar of Veurnenaar en Oostendenaar. - J. Van Acker

De beste tarwe

Biekorf 2009-3 - Een Brugse pelder verklaarde in 1802, op basis van een halve eeuw ervaring, dat de swaerste terwe was tot Rousselaere, Staden en Hooglede, dat die beter is als elders. Is dat ook uit andere bronnen bekend? En is daar een verklaring voor? - Herman Hauwaerts

De Ordune van Sint Jans van Jherusalem in Brugge

Biekorf 2009-2 - In Brugse bronnen verschijnt in 1456 broeder Jan Berthout, vander ordine van Sint Jans van Jhersusalem. Hij trad op als procureur van de grooten prior van Vrankerike om de hanzekoopman Jacop Hillebrand in de stadsgevangenis te laten gevangen zetten. Hillebrand stond immers voor 120 £ pacht in het krijt.
Wie is deze hanzekoopman en kan deze pacht gaan over een pand van de Orde van Sint-Jan van Jeruzalem in Brugge? - A.D.

Kruistochtpenningen in 1530

Biekorf 2009-2 - Het verwoeste Stadsarchief van Ieper bezat een kwitantie uit 1530 door een aangestelde van de koning van Hongarije voor precies 382 £ 17 s. 10 d. van 40 gr., die hij uit de offerblok van de Sint-Maartenskerk gehaald had voor de kruistocht tegen de Turken (I.L.A. DIEGERICK, Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents Ypres, dl. 5, p. 202, nr. MDXCVI).
Is er meer bekend over deze geldinzamelingen? Hoe werden die georganiseerd? En wat werd bij de andere West-Vlaamse kerken opgehaald voor de strijd tegen de Turken? - J. Van Acker

Filosofenei

Biekorf 2009-2 - In de aanbevelingen van het Brugse stadsbestuur aan haar pestmeesters en poorters (Brugge : Nicolaes Breyghel, 1634) worden een aantal remedies aangereikt om de opkomende symptomen te bestrijden. ‘Neemt Ovum philosophorum of het gulden ey’ luidt één van de wondermiddelen. Wat moeten we ons bij dit ei van de filosofen voorstellen? - M.L.

Eieren Meulemeester

Biekorf 2009-2 - In een oude aflevering van Libelle (3 oktober 1989, nr. 40) verscheen volgend recept onder de benaming "Eieren Meulemeester" (Oud Brugs recept):
Voor vier personen is er nodig: 6 eieren; 300 gr ongepelde grijze garnalen; 1 eetlepel sterke mosterd; verse room; peterselie; kervel; boter; zout; peper; geraspte kaas.
Het recept gaat als volgt: kook de eieren gedurende zeven minuten in kokend water. Laat ze schrikken onder de koude waterstraal en pel ze. De nog warme eieren klein snijden in een pannetje met een bodempje boter erin. Voeg er de eetlepel scherpe mosterd aan toe, een paar takjes peterselie en gehakte kervel, en breng op smaak met peper en zout. Overgiet met de verse room en voeg de gepelde grijze garnalen toe. Met een houten keukenspatel goed mengen en overscheppen in een vooraf beboterde ovenschotel. Bestrooien met de geraspte kaas en een paar botervlokjes. In een heel hete oven laten gratineren en goed warm opdienen.
Kent iemand de herkomst van deze bereiding en wie mag Meulemeester geweest zijn? - Jan De Mey

Laatste "aflezer" in Vlaanderen

Biekorf 2009-2 - In 1959 berichtte A. Bonnez in Biekorf (p. 74-78) over Remi Derink van Krombeke, die tot 1952 een bekende “aflezer” was. Hij overleed enkele jaren later.
Is dit de laatste “aflezer” van Vlaanderen geweest? - J.J.

Armeniërs in Brugge

Biekorf 2009-2 - In de toeristische gids "Turkije" van Michiel Hatenboer lees ik op bladzijde 322: "Een diaspora kwam op gang, die grote vormen aannam toen die streek weer in handen kwam van de Seldsjoeken, die (in 1371) ook Klein-Armenië veroverden. Zeer veel Armeniërs trokken naar Europa; zelfs in Brugge werden ze gesignaleerd."
Kan de aanwezigheid van Armeniërs in Brugge blijken uit historische bronnen? - Jan De Mey

Poorters onder elkaar

Biekorf 2009-2 - Tijdens het ancien régime kon men in een stad poorter worden door een bepaalde periode in die stad te verblijven of door het poorterschap te kopen. Dit is gedocumenteerd in poortersboeken, eventueel ook in stadsrekeningen. Maar de meester poorters in een stad waren dit gewoon geworden omdat hun ouders poorter waren. Werden deze poorters door geboorte op de een of andere manier geregistreerd? En hoe konden deze poorters hun poorterschap bewijzen? Konden inwoners van een stad in de dagelijkse omgang met medeburgers weten wie poorter was en wie niet? - Herman Hauwaerts

Een Biekorver, die er was

Biekorf 2009-2 - Zo wordt in Biekorf, 1961, p. 245-246, een verslag ondertekend van een studieweekend op de Blankaart te Woumen, n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Bond van de Westvlaamse Folkloristen in 1961. Hierop hadden E.I. Strubbe, A. Viaene, W. Giraldo en H. Stalpaert het woord gevoerd.
Allicht is de celebrant, die in de kapel van het kasteel een in memoriam schonk aan de overleden Folkloristen, allen oud-Biekorvers, hoofdredacteur Viaene zelf. Maar wie publiceerde dit verslag in Biekorf? En werden de referaten zelf ergens gepubliceerd? - J.J