zaterdag 11 augustus 2012

Antoon De Jaeghere

Biekorf 2012-2. - In april 1826 behaalde Antonius-Franciscus De Jaeghere uit Brugge de eerste prijs van de scheepsbouwkunde by de koninglyke Academie te Antwerpen. Hij was een zoon van den oud-kapiteyn de Jaeghere-de Meulenaere, thans scheepstimmermans baes op het fort Lapin, dit volgens de kroniek in de Provinciale Almanak van het jaar 1827.
Welke prijs was dat en wat is er verder van deze scheepsontwerper geworden? - L..V.A.

Welk spel was "Bonte Coe"?

Biekorf 2012-2. - In de keuren en statuten van het Brugse Vrije uit 1542 staat: van de bonte coe ende keghelbane thoudene ende der mede metsgaders alle andere onbehoorlicke ende ongheoorloofde spelen te spelen elcken den ban van drie jaeren.
Wat was “bonte coe”? - B.

Export van gras naar Spanje

Biekorf 2012-2. - In de Annales of Agriculture uit 1784 staat beschreven hoe vanuit het Veurnse grassen als rietgras en gestreepte witbol op de Oostendse markt tercht kwamen om geëxporteerd te worden ten gebruike van Spaanse apothekers en “confectioners”.
Is hier meer over bekend? - PdBBoerenhulp aan stadskinderen

Biekorf 2012-2. - “Boerenhulp aan stadskinderen” organiseerde in Wereldoorlog II ook in onze provincie verblijf aan stadskinderen bij landbouwers. Vele ondervoede stadsmusjes werden weer gezond en krachtig. Na de oorlog ontstonden er nog vele relaties tussen stadsmensen en lieden van onze boerenbuiten.
Is er over deze organisatie archief bewaard en hoe verliep deze actie eigenlijk in onze provincie? - A.B.

Wichmakere

Biekorf 2012-2. - Gheraerd Luucx de wichmakere was lid van de Sint-Jorisgilde in Brugge in 1532 (A. VANHOUTRYVE, De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris, p. 209).
Welk beroep was dat? Of was het geen beroepsnaam, maar een of andere toenaam? - L.V.A.

Library of the University of Michigan

Biekorf 2012-2. - Wie op zoek is naar 19de -eeuwse studies over de geschiedenis van Vlaanderen, vindt heel veel gedigitaliseerd op Google Books. Opvallend is dat nogal wat van deze gedigitaliseerde boeken over Vlaamse geschiedenis komen uit de Universiteitsbibliotheek van Michigan in de Verenigde Staten, zo leert een 19de-eeuws, heraldisch bibliotheekvignet dat in het voorwerk van deze boeken is gekleefd. Hoe komt deze boeiende collectie Vlaamse geschiedenis in deze universiteitsbibliotheek terecht? Ligt hier een particuliere verzameling aan de basis? - Ludo VandammeSalzburgers in Zeeuws-Vlaanderen

Biekorf 2012-2. - In 1731 werden ongeveer 30.000 luthersen verbannen door de aartsbisschop van Salzburg. Een kleine groep van 60 personen ging naar Walcheren, een grotere groep uit Dürnberg kwam met 18 schepen aan te Breskens in 1733. Zij vestigden zich vooral te Groede en IJzendijke. Ze waren er meer welkom dan de katholieke Vlaamse seizoenarbeiders, die dan nog hun loon meenamen naar huis. Wie weet meer? - B.


Handschrift E.H. Bras

Biekorf 2012-2. - In zijn bibliografie over de geschiedenis van Ieper (1950) vermeldt J.-E. Cornillie onder meer “Hs. II/4881, dl. 2 in het bezit van E.H. Bras, Ieper”.
Had E.H. Bras nog handschriften, en waar zijn die nu te vinden? - L.V.A.

Gravin van Vlaanderen

Biekorf 2012-2. - Een zekere Poultier, een Franse militair gekazerneerd in Le Quesnoy, ontgraafde in 1792 het skelet van een gravin van Vlaanderen, en stond met de schedel van de gravin op het spreekgestoelte van de Franse Assemblée, met de belofte alle aristocraten op eenzelfde wijze te behandelen.
Is dit verhaal waar? Over welke gravin gaat het? - PETER DE BAETSBegijnhof in Komen

Biekorf 2012-2. - In Komen (Comines) zou er eertijds een begijnhof bestaan hebben. Wanneer en door wie opgericht? Wanneer opgeheven of verlaten? Alle details zijn welkom. - A.B.

Sloetsen

Biekorf 2012-2. - De jongens van het wezengesticht te Ieper werden in de 19de eeuw sloetsen of sloutsen genoemd. Wat is de oorsprong van dit woord? - B.

Kostschool in Zwevegem

Biekorf 2012-1. - Bij kanunnik G.F. Tanghe, in zijn Parochieboek van Sweveghem (1866), lezen we dat er in die jaren een kostschool bestond, gehouden door ene M. De Vriese.
Wat is er verder gekend van deze bloeiende instelling die niet minder dan 62 internen en 96 externen telde? D. Lescouhier die de Zwevegemse onderwijstoestanden beschrijft in zijn Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven (1925), spreekt er nergens over. - L.V.A.

Dagboek Vande Putte

Biekorf 2012-1. - Pastoor Frans-Fidelis Van de Putte uit Avelgem zou een dagboek nagelaten hebben over de jaren 1794-1806.
Werd er daaruit al iets gepubliceerd? Waar mag dat interessant memorieboek zich thans bevinden? - L.V.A.

Gier en ongier

Biekorf 2012-1. - De Tieltenaar Eduard Van Maele, hoefsmid, vraagt in 1850 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken om enkele landbouwwerktuigen aan te kopen die hij heeft uitgevonden of verbeterd. Het betreft onder meer een verbeterde “mecanieken inlandschen ploef die het gemackt bijbrengt dat zij nooit moeten staen van werken”. In zijn onbeholpen Nederlands voegt hij eraan toe dat die ploegen “konnen gier en ongier, diepen en ondiepen met het dragen van twee conditeurs die er aen geplaetst zijn volgens verzaakt”.
Wat is de betekenis van “gier en ongier” in dit verband? De “klassieke” woordenboeken bieden geen antwoord. - PHILIPPE DE GRYSE

Onze-vrouw-roert-de-pan

Biekorf 2012-1. - In een mededeling over O.-L.-V.-Lichtmis in de Ieperse krant “De Toekomst” uit 1865 staat: Onze-vrouw-roert-de-pan (zoo zegt men het alhier).
Waarom deze bijnaam en hoelang bleef die in gebruik? - PDB

Professionele genealogen

Biekorf 2012-1. - Omstreeks het midden van de negentiende eeuw zagen in Parijs meerdere “agences de recherches d’héritiers” het licht. Deze agentschappen specialiseerden zich in het opsporen van erfgenamen van erfenissen waarvan niet onmiddellijk bloedverwanten bekend waren. Omstreeks 1900 richtte één van de meest bekende agentschappen ook een bijhuis op te Brussel. In Brugge verrichtte Eugeen Sanders (1838-1908), achtereenvolgens archivaris bij het Stads- en Rijksarchief, genealogische opzoekingen tegen betaling in het kader van erfeniskwesties. Hij liet zich ook vergoeden door historici (o.a. door Arthur Merghelynck) voor genealogisch onderzoek.
Zijn nog andere voorbeelden bekend van dergelijke professionele genealogen uit de achttiende of negentiende eeuw? - T.L.

Negerlinnen

Biekorf 2012-1. - In de expositie van 1820 te Gent over de Nationale Nijverheid komen er enkele West-Vlaamse textielbedrijven voor die een prijs wonnen met hun producten. Firma’s uit Kortrijk en Brugge stelden geruit en zoogenaemd negerlinnen tentoon en kregen bronzen erepenningen.
Welk soort linnen was negerlinnen? Het woord is nergens te vinden, ook niet in het WNT. - L.V.A.

> Antwoord door Peter De Baets in Biekorf 2012, p. 216-217.

Silveren bal in het bolspel

Biekorf 2012-1. - Het bolspel was altijd een populair volksvermaak in Vlaanderen. In de rekening van de parochiekosten van Oedelem van het jaar 1653 (BRUGGE, Rijksarchief, Brugse Vrije Registers, nr. 9070) werd een som van 6 ponden 15 schellingen betaald aan herbergier Andries vande Kerckhove voor “den coop en leveryn(ge) van drye tonnen goet bier daermede vereert en beschoncken wierden de speelders ghewonnen hebbende den silveren bal tot Bernem met een deel van tghemeente”. Is hier sprake van een soort wisselbeker in een tornooi tussen parochies? Heeft iemand weet van dergelijke prijskampen in het Brugse in die periode? - RONNY DEBBAUT

Schilderij in Sint-Bertinus Poperinge

Biekorf 2012-1. - In de Sint-Bertinuskerk in Poperinge hangt er een schilderij dat de geseling van Christus voorstelt. Dit werk werd opgenomen door Couvez (Inventaires, 1852, p. 553) en was toen reeds “très ancien”.
Kan iemand meedelen wie de schilder van dit doek is? - L. VAN ACKERDuel te Menen

Biekorf 2012-1. - In de Ieperse krant “De Toekomst” (22 oktober) staat vermeld hoe twee Parijzenaars,vergezeld van getuigen en een dokter,waren afgestapt in de herberg “De Hert” te Halluin en de dag daarop op het grondgebied Menen een duel met de sabel hadden uitgevochten. Dit deden ze om de Franse wetten op duelleren te omzeilen.
Was dit een uitzonderlijk geval of zijn er meer voorbeelden gekend? - PETER DE BAETS

> Antwoord door Filip Bastiaen in Biekorf 2012, p. 258.

O.M.O. tijdens de Tweede Wereldoorlog

Biekorf 2012-1. - In het Stadsarchief Veurne (Archief van Sint-Walburga) worden documenten bewaard over leerkrachten van het rijksonderwijs die tijdens de bezetting langer dan tot september 1942 lid gebleven zijn van de O.M.O., een dienst voor volksopvoeding. Een zestal leerkrachten werd daar achteraf voor gesanctioneerd. Wat betekende O.M.O tijdens de bezetting? Werden nog West-Vlaamse leerkrachten om die reden na de oorlog in hun loopbaan en wedde achteruitgesteld? - WILFRIED PAUWELS

Hamer

Biekorf 2011-4. - De keure van de biertappers te Kortrijk uit 1517 bepaalde dat de tappers de prijs van hun bier moesten uithangen door buiten op een stok also veel cleen houten hamerkins vast te hechten als den stoop van huerlieder bier gelden zal (Biekorf, 1961, p. 251). Ook te Brussel werd een wisch met de hamerkens uitgehangen. Ook als brouwerijnaam was “’t Hamerke” populair.
Waarom een hamer of wat schuilt achter dit woord? - PDB

Ananas de Coutrai

Biekorf 2011-4. - Ananas de Courtrai is de naam van een variëteit peren die rijp zijn en geoogst mogen worden in juli en augustus. De naam verschijnt al in de 19de-eeuwse catalogi over fruitsoorten. Waar komt die naam vandaan? - L.V.A.

Eenhoorn

Biekorf 2011-4. - In de eerste helft van de 13de eeuw zag Thomas van Cantimpré een eenhoorn “te Brugge in Vlaenderen in der kercke die seven voet lanc was” (W. MOLL, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming, Arnhem, 1867, deel 2, p. 173).
Komt die “eenhoorn” (of narwal?) ook in andere bronnen voor? - PETER DE BAETS

De oude mannetjes

Biekorf 2011-4. - In 1831 werd in Brugge een liefdadigheidswerk gesticht onder de benaming “De oude mannetjes” met de bedoeling om zeventigjarige ouderlingen, vrouwen en mannen, van kledij te voorzien.
Wat is er van deze stichting geworden? Zijn gelijkaardige initiatieven ook voor andere plaatsen bekend? -
A.B.
> Antwoord door Koen Rotsaert in Biekorf 2012, p. 100-101.

Koning van Marjorca

Biekorf 2011-4. - In de kroniek van Despars staat dat in de Guldensporenslag aan Franstalige zijde Balthazar, koning van “Majorcken”, gesneuveld is. Ook bestaat er een vermelding van een graf van Sigis de Majorque uit 1302. Deze namen kunnen niet worden teruggevonden in lijsten van koningen van Mallorca.
Wie weet het fijne? - PDB

Postduiven

Biekorf 2011-4. - In 1842 bestond een postbedelingssysteem via postduiven tussen Brugge, Gent, Brussel, Parijs en Londen. De Franse Posterijen verzetten zich hiertegen en verwezen naar een wet van 27 prairial van het jaar IX. Hoe lang heeft deze vorm van postbedeling bestaan? - M.L.

Caoutchouc

Biekorf 2011-4. - In een Provinciale Almanak wordt in 1870 fabrieken en fabrikanten van caoutchouc in Menen vermeld, onder meer J.-B Catteau (Rijselstraat), Longhton, Jackson en Compagnie aan de Rijselpoort, en Vanden Meersche. Was deze rubbernijverheid typisch voor Menen. Wanneer precies vond deze kunststof in onze streek ingang? Speelden Engelsen hierin een rol? - HERMAN HAUWAERTS

Koningsdochter van Engeland

Biekorf 2011-4. - In de Brugse grafschriftenverzameling De Hooghe staat: hier light suster Catheline de eerste cluysenesse hier binnen die starf anno 1468 14 in novembre ende ter ghedaghtenisse heeft hier doen legghen desen steen Mr. Jane Morton garde des chartres du roy de Inghelterre. De tekst vervolgt: volgens traditie is de bovenstaende suster Catheline geweest eene koningsdochter van Engeland… Het bijhorend wapen lijkt inderdaad in die richting te wijzen. (zie www.historischebronnenbrugge.be, grafschriften onder de naam “Morton”). Is dit verhaal controleerbaar en op welke traditie steunde De Hooghe? - PETER DE BAETS

Jan Cornepuut: Sint-Veerle in Gent en Sint-Gillis in Brugge

Biekorf 2011-4. - Vorig jaar werd op het Sint-Veerleplein in Gent, de plaats waar de voormalige Sint-Veerlekerk stond, een grafplaat met renaissancedecoratie gevonden, waarvan het opschrift begint als volgt: Sepvltvra magistri Ioannis Cornepvvt quondam curati Sancti Egidii Brvgensis…
Wie weet meer over deze geestelijke bedienaar die in 1567 overleed? - LVCarolus Sucquet uit Brugge

Biekorf 2011-4. - De Bruggeling Karel Sucquet doceerde aan de universiteit van Savoie te Turijn, waar hij in november 1532 overleed. In alle biografieën staat dat postuum, in 1535, te Turijn, een werk verscheen met als titel “De interdictis”. De Bruggeling Karel Sucquet doceerde aan de universiteit van Savoie te Turijn, waar hij in november 1532 overleed. In alle biografieën staat dat postuum, in 1535, te Turijn, een werk verscheen met als titel “De interdictis”.
Wat is daar van aan? Wat is de juiste bibliografische referentie naar dit werk? - B.

Ordonnances sur les boutons d'habits


Biekorf 2011-4. - De Zonnekoning Lodewijk XIV vaardigde met ingang van 1 januari 1695 een ordonnance royale uit waarbij werd bevolen dat de bekleding van knopen aan vesten die nieuw werden gekocht, uit zijde moest bestaan. Op deze manier wilde Lodewijk de zijdenijverheid in het zuiden van Frankrijk een duwtje in de rug geven. Is er enig spoor van deze bizarre maatregel in onze gewesten, die precies in die jaren onder de heerschappij van Lodewijk XIV vielen? - LUCIEN VAN ACKER

Jehan de Heusdin

Biekorf 2011-3. - In het testament van graaf Lodewijk van Male (1384) vinden we maistre Jehan de Heusdin, prévost de Notre Dame de Bruges. Bij zijn naam staat er mon phisicien. Welk ambt oefende deze man uit? Was hij een geneesheer en wat was zijn relatie tot de Vlaamse graaf? - L.V.A.

Doctor Hillemans

Biekorf 2011-3. - Wie was de dichter die onder de naam (schuilnaam?) Doctor Hillemans in de jaren 1907-09 enkele niet onverdienstelijke gedichten inzond naar het Getrouwe Maldgem? Bij één van die gedichten staat er: Oostende, december 1907. Een paar van die dichtwerkjes spreken over garnalen en de zee en over een vergane visserssloep. En onder een ander gedicht uit 1909 over de Blankaart staat er: Woumen 1909. - L.V.A.

De Brugse bibliotheek "Stella Maris"

Biekorf 2011-3. - Karel de Flou (1853-1931), vooral bekend om zijn indrukwekkend Woordenboek der toponymie (1914-1938), was een autodidact. Hij groeide op in Brugge en was als jongeling een trouw bezoeker van de talrijke (volks)biblotheken. Hij hield trouwens een schrifjte bij van zijn lectuur, telkens met de opgave van de bibliotheek waar hij de boeken (onder meer Hendrik Conscience) ontleende. Een bibliotheek die vaak terugkomt in dat schriftje is “Stella Maris”. Wie weet iets meer over deze Brugse (volks)bibliotheek tijdens de tweede helft van de 19de eeuw? - LUDO VANDAMME

Het Vlaamsch Huishouden

Biekorf 2011-3. - Het Vlaamsch huishouden. Korte Lessen van huishoudkunde volgens het modelprogramma der lagere gemeentescholen, was een boekje van 63 p., gedrukt bij Veys-David in Pittem in het jaar 1898. De auteur was zuster Scholastica. Dit boekje, dat de huishoudelijke taken beschrijft van een doorsnee landelijk Vlaams gezin uit die tijd, was populair en zeer praktisch opgesteld. Wie was die zuster Scholastica en bestaan er nog zulke eenvoudige huishoudboekjes voor de lagere scholen? - L.V.A.

Bruggelingen lachten met hun schaduw

Biekorf 2011-3. - Tien jaar na de feiten schreef de Veurnse geneesheer Judocus Leonardus Vandewalle een tractaat over de hoornveeplaag van 1744-1745. Daarin vermeldt hij “de Bruggelingen die dikwils met hunne schaduwe lachen”.
Is dit een bekende zegswijze over Bruggelingen? Wat wordt hiermee bedoeld? - JAN VAN ACKER

Antoon de Wilde uit Diksmuide

Biekorf 2011-3. - De Costumen van Brugghe werden in 1631 in Brugge gedrukt, voorzien van een mooie burijngravure als frontispies. Onderaan deze prent staat ‘Antonis de Wilde fecit a Dixmude ’. Is iets meer over deze kunstenaar (tekenaar, graveur) uit Diksmuide bekend? - LV

Ieperse glasschilder Van Babinga

Biekorf 2011-3. - Omstreeks 1600 zou er in Ieper een glasschilder met de naam “Van Babinga” actief geweest zijn. Die naam komt niet voor in het Woordenboek van de familienamen van F. Debrabandere.
Vanwaar was de man afkomstig? En is er in het Ieperse werk van hem bekend? - JAN VAN ACKER

De pastoor van Mannekensvere

Biekorf 2011-2. - Een pastoor van Mannekensvere zou destijds een sermoen gepredikt hebben dat nu nog de lachlust opwekt en meer dan eens afgedrukt werd. De man, die Franstalig was, zou zo schabouwelijk het Vlaams geradbraakt hebben dat er zelfs meer dan één versie van zijn preek de ronde doet met allerlei 'taalkundige' uitschuivers.
Hoe heette die man ? Is dat alles wel werkelijk gebeurd of staan we hier voor een toevallig feitje dat in de loop der jaren aangedikt werd tot een stukje 'folklore'? - L.V.A.

Een Vlaamse kapucijn in Tirol

Biekorf 2011-3. - Seraphinus van Broekburg verbleef als kapucijn steeds in kloosters van zijn geboortestreek de Westhoek (Belle, Duinkerke, Ieper en Veurne), maar vluchtte in 1794 naar Tirol, waar hij per linguam dialecto belgico nochtans minder goed begrepen werd (pater Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, dl. VII, nr. 4156). Hij overleed er in 1819 als een zeer gewaardeerde priester.
Is meer over zijn vlucht naar en zijn verblijf in Tirol bekend? Waarom bleef hij er na het Concordaat in de plaats van terug te keren naar zijn vaderland? - JAN VAN ACKER

Kunstenaars in 1396


Biekorf 2011-3. - Een rekening over de herstellingswerken aan het kasteel van Male uit 1396 geeft de namen weer van twee (Brugse?) kunstenaars-ambachtslieden, met name Jacob Zwyn, tailleur d’ymages, en Jehan Coene, maistre poindre de la ville de Bruges. Is er meer bekend over deze kunstenaars of ambachtslui en over hun werk? - L.V.A.

De papeters van Dentergem

Biekorf 2011-2. - Onlangs werd er op het marktplein van Dentergem een beeldje geplaatst dat de “papeter” voorstelt, want Dentergem zou al in oude tijden de spotnaam van papeters gekregen hebben. De papetersfaam van Dentergem staat wellicht opgegeven in een of andere reeks van oude gemeentelijke spotnamen, maar welke historische verklaring schuilt achter deze naam? - A.B.

Het oudste rouwbord

Biekorf 2011-2. - Volgens enkele websites is het oudste rouwbord (obiit) te vinden in Brugge, dateert het van 1457 en herdenkt het de dood van hertog Filips de Goede. Dat kan uiteraard niet, want de grote Bourgondische hertog overleed pas in 1467.
Maar waar is het oudste bewaarde rouwbord in de Nederlanden dan wel te vinden? En zijn er aanwijzingen dat het gebruik ook al vroeger voorkwam, b.v. op basis van testamenten of rekeningen van een sterfhuis? - JAN VAN ACKER

Saeden

Biekorf 2011-2. - In opsommingen van bomen in staten van goed is er ook sprake van saeden, zoals de bomen aldaer staende, te weten een groot eecken plantsoen, vier mindre dobbelplantsoenen, elf dobbel saeden groot, een iepken, … en de boomen aldaer staende consisteren in vijf eecken plantsonitiens, seven saeden ende dobbel saeden, een opgaenden wulghejonck, …
Wat zijn (dobbel) saeden? - ANDRÉ HOUTHOOFD

Jan du Temple in Menen

Biekorf 2011-2. - De priester en musicus Jan du Temple, overleden in 1627, was cantor in Menen. Aimé Rembry-Barth bezat een geschilderd portret van hem.
Zijn er over deze musicus meer gegevens bekend? - LUC DEVLIEGHER

Verbod op de voornamen Jacques en Clement

Biekorf 2011-2. - Een ordonnantie uit het jaar 1589 fait défense de porter les noms de Jacques et Clément. Van wie ging deze verbodsbepaling uit? Waarom werd ze genomen en werd ze opgevolgd? - A.B.

De amortisaties van Karel de Stoute

Biekorf 2011-2. - In 1474 eiste Karel de Stoute een amortisatietaks voor alle goederen die sinds 60 jaar in kerkelijke handen gekomen waren. Een aantal kerkelijke instellingen organiseerde hiertegen verzet, maar moest doorgaans in het zand bijten, al zou in een aantal gevallen de amortisatie afgekocht zijn tegen een lager bedrag. Het stadsbestuur van Gouda ging zelfs zover in zijn steun aan die kerkelijke instellingen, dat het zich in Den Haag liet gijzelen, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen.
Is er iets bekend over de ontvangst en de reacties in de Vlaamse gebieden inzake de amortisatie-eis van Karel de Stoute? Of van de andere amortisaties, die vroeger en later plaats vonden? En haalde dat verzet ook wat uit?- JAN VAN ACKEREen karretje naar Rijsel

Biekorf 2011-2. - Voor iemand die ongeneeslijk ziek is, zegt men: "Hij zit op een karretje naar Rijsel". Waar zou die uitdrukking vandaan komen? Er moet zich in het verleden een bepaalde situatie (een
epidemie?) in Rijsel hebben voorgedaan waardoor Rijsel een te mijden bestemming was.
Wie weet meer? - MATTHIAS LEFEBVREBeeldhouwer Joris Robyn uit Ieper

Biekorf 2011-2. - Maistre Georges Robyn, tailleur dymaiges demourant en la ville d’Ypres sloot met het kapittel van Sint-Omaars in 1558 een akkoord om het albasten grafmonument te beeldhouwen van proost Oudart de Bersacques, overleden te Brussel op 18 februari 1558. Deze vererende opdracht werd door Robyn tot ieders voldoening uitgevoerd. Het vereiste van de beeldhouwer grote ambachtelijke vaardigheid.
Wat is er meer bekend over deze Ieperse kunstenaar? - A.B.

Rushout uit Roeselare

Biekorf 2012-2. - In Blockley, een klein dorp in de Cotswolds (Engeland), floreerden in de 17de en de 18de eeuw een aantal zijdespinnerijen. Naar verluid ligt een zekere James Rushout hiervan aan de basis. Hij wordt omschreven als: the son and heir of a wealthy Flemish immigrant from the textile centre of Roulers near Courtrai, who settled in London and was naturalised in 1635.
Weet iemand iets meer over deze Roeselaarse familie Rushout? - FILIP VAN DEVYVERE

Verbod op Montgolfières

Biekorf 2011-2. - De uitvinding van de gebroeders Montgolfier uit 1783 om hete luchtballons de lucht in te sturen, kreeg onmiddellijk veel navolging. Zelfs de literaire wereld pakte dit onderwerp aan om gedichten voort te brengen. Vanaf het begin waren er ook negatieve geluiden.
Zo vaardigden op 7 mei 1784 mayeur et eschevins van de stad Sint-Omaars een verbod uit om montgolfières zonder toestemming van de magistraat de lucht in te laten. Dit omwille van het grote brandgevaar bij het neerstorten op ondermeer strooien daken en rijpe oogst. Het was menens want er werd gedreigd met een boete van 500 pond.
Werden er bij ons ook dergelijke verbodsbepalingen genomen? - LUCIEN VAN ACKER