zondag 24 februari 2008

Bovekerke, onbekend aan de Fransen?

Vraagwinkel 2008 - 1. - Naar het schijnt is Bovekerke de eenigste prochie van Vlaanderen, die de Franschen over honderd jaar nooit gevonden hebben, zoo ongelegen was ze en verscholen in de bosschen, schrijft pastoor L. Slosse in de Emulatie (jg. 1906, blz. 258). Hiervoor steunt pastoor Slosse op het (mondelinge) getuigenis van kanunnik Tanghe.
Dit zal wellicht niet waar geweest zijn. Maar waar haalde Tanghe deze bewering, die hij zelfs niet geschreven heeft in zijn opstel over deze gemeente in de Standaerd van Vlaenderen (26 juni 1851). L.V.A.

Hoe bouwen in Brugge?

Vraagwinkel 2008 - 1. - In maart 1930 vond in Brugge een studiedag plaats waarin werd gediscussieerd over de toekomst van de architectuur in historische steden. Huib Hoste, Stan Leurs, Leo Stynen en andere architecten en kunsthistorici vroegen zich af op welke manier moderne architectuur mogelijk of wenselijk was in een gaaf bewaarde middeleeuwse stad als Brugge. Over die studiedag is helaas zo goed als niets terug te vinden. Zijn de lezingen gepubliceerd? Hoe reageerden de beleidsmensen en heeft deze discussie gevolgen gehad? Alle informatie is welkom. B.B.

donderdag 21 februari 2008

De familie De Grave in Ursel

Vraagwinkel 2008 - 1. - Charles-Joseph de Grave (+ 1805) schreef La République des Champs Elysées, een van de meest opmerkelijke boeken uit onze literatuur en pas na zijn dood uitgegeven. Daarin beweert hij dat Atlantis in Vlaanderen ligt, het Nederlands de oertaal is en Homeros een Vlaming was. De Grave zou afkomstig zijn van Ursel waar zijn vader op het einde van de 18de eeuw griffier was. Wie weet meer over deze familie en over de afkomst en het leven van deze zeer bijzondere man?

Wielerbanen van weleer

Vraagwinkel 2008 - 1. - Vandaag is de interesse voor de wielerbaan opnieuw groot. Tot voor enkele tientallen jaren waren er in onze provincie verschillende velodrooms in gebruik. Van hun geschiedenis is nauwelijks iets bekend. Welke gemeenten hebben ooit een wielerbaan gehad en waarom zijn deze pistes verdwenen? Wie waren toen de eigenaars en bleven er archieven bewaard? Resten er vandaag nog materiële sporen of relicten in de lokale toponymie? ML

De strooien graaf van Ieper

Vraagwinkel 2008 -1. - De Ieperse krant De Toekomst had in 1868 aandacht voor gebeurtenissen in dezelfde periode in vorige jaren of eeuwen. Op 10 mei werd verhaald hoe op 16 mei 1700 in Ieper den strooien Grave die maar ééns in 100 jaren ommegaat binnengekomen was vanuit Roeselare. Die figuur zat met een grote pruik in een karos en werd vergezeld door eenen grooten trein van edellieden, allen met strooien pruiken. Wat is hier meer over bekend? J.V.A.

West-Vlaams archief

De tweede ondertitel van Biekorf geeft vrij nauwkeurig het werkterrein weer: West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde.

Het tijdschrift is dus actief binnen vier verwante disciplines, en mikt in het bijzonder op de raakvlakken en synergieën tussen deze domeinen. Het gaat om geschiedenis, archeologie, taalkunde en volkskunde. Al jaren gaat de meeste aandacht naar geschiedenis; een groter evenwicht tussen deze disciplines is wenselijk. De ruimte waarbinnen Biekorf werkt is West-Vlaanderen, al kan van een begrenzing nauwelijks sprake zijn. Westelijk Vlaanderen (incl. Zeeuws- en Frans-Vlaanderen) is een betere omschrijving.

Het tijdschrift is opgebouwd uit vier vaste rubrieken. Vooraan komen de artikelen, die ruimte geven aan ondezoek van iets langere adem. Vervolgens krijgen nieuwe vondsten, korte artikelen, boekbesprekingen, signalementen en ander kort werk een plaats in de mengelmaren. Kleine verscheidenheden is een platform voor de historische lexicografie van de geschreven Vlaamse taal. In de vraagwinkel ten slotte kan iedereen zijn vragen of oproepen kwijt.

Biekorf is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar het werkt wel wetenschappelijk. Het mikt vooral op het kortere werk in leesbare bijdragen. De verhalende vorm geniet bijgevolg de voorkeur. Elke bijdrage en de vraagwinkel in het bijzonder roepen op tot actie, tot een wederwoord of een aanvulling. En zo gaat dit al meer dan honderd jaar en jaargangen lang ...

Alle verstandige Vlamingen lezen Biekorf

Deze blog ondersteunt de werking van Biekorf. Het tijdschrift Biekorf is, zo luidt de ondertitel, een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen gesticht door Guido Gezelle in 1890.

Biekorf is een tijdschrift met een lange traditie en het bindmiddel van een Biekorfgemeenschap. De leden van het berek, de vele medewerkers en lezers maken er deel van uit, elk op hun manier. Medewerkers zijn uiteraard enthousiaste lezers, veel lezers worden medewerker door te reageren op wat ze lezen, met een artikel, een korte notitie, een antwoord op een vraag of zelfs met een nieuwe vraag.

Biekorf werkt interactief, en dat maakt het tijdschrift tot een boeiend, actueel project. Een blog kan tot deze uitwisseling bijdragen, een stimulerende rol spelen binnen deze gemeenschap. Bovendien hoopt deze blog een binnenkort op te starten Biekorf-website te ondersteunen.