zaterdag 1 maart 2008

Versschen

Kleine verscheidenheden
Wie kan aanvullen? Een andere vindplaats, suggesties voor de woordverklaring, iets meer over de historische context?

Adriaen Loonis, schepen Brugs Vrije, reist op 9 november af naar de quartieren van Watervliet en Cadsandt ‘omme aldaer in also verre alst doendel[ijck] ware te doen versschen ende recouvreren diversche polders diere gheiondeert waeren byder laetsten vloet, voor 10 dagen, 18-0-0
> Brugge, Rijksarchief, Brugse Vrije, reg. 271, rek. 1531-32 (of 32-33?), f. 39r

1 opmerking:

Peter De Baets zei

Verschen: “Verschen” betekent m.b.t. zout land: zoet maken door het te bedijken. In het WNT ook onder het lemma “beverschen”: een ”bezouten” land door middel van een dijk van het zeewater afsluiten, het bedijken. Een voorbeeld uit het Groot Placaetboeck (2, 1691) uit 1597: welcke slick (in de Wieringerwaard) soo hooch ende goet van gront was, dat het bequaem soude sijn omme bedijckt ende beverst te mogen werden.